نمي توان تاثيرگذاري بازي ها و تاثيرپذيري بچه ها را از بازي هاي رايانه اي ناديده گرفت.به عبارت ديگر، نوع بازي ها، تازه هاي بازار CDو... نقل محافل بچه هاست. شايد ساعت ها درباره بازي ها و صحنه هاي طراحي شده در آن بحث مي كنند. در اين گونه مباحث نيز همواره ادعاهايي براي سرگروهي بازي ها در گيم نت ها يا محافل خانوادگي مطرح مي شود. هر يك از آنان مي كوشد پيش از ديگري با نحوه بازي جديد آشنا شود تا بتواند سرگروه شود!اگرچه در شرايط كنوني نمي توان استقبال گسترده بچه ها از بازي ها را انكار كرد اما مي توان از نبود يك متولي صاحب نظر در تقسيم بندي سني بازي ها يا به اصطلاح ريتينگ نوشت و انتقاد كرد!بررسي اجمالي نوع بازي هاي ارائه شده در برخي گيم نت هاي داراي مجوز و حتي خانواده ها نشان مي دهد كه به دليل عدم احساس نظارت مستمر و موثر در گيم نت ها «تناسب سني»بازي خورها با بازي ها كاملا ناديده گرفته مي شود. خانواده ها نيز به دليل ناآشنايي با سير يك بازي ناخواسته ضرورت رعايت تناسب سني را برهم مي زنند. در اين حالت نيز بايد نگران امنيت روح و روان و انديشه بازي خورها و آثار سوءبازي ها بر رفتار و گفتار آنان بود.عدم تناسب سني ميان بچه ها و بازي ها

منبع : حقیقت پنهان |روشنگری
برچسب ها : بازي ,توان